Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Branża budowlana

Branża budowlana

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz na obiektach zewnętrznych w innych placówkach oświatowych.

Młodzież zdobywa umiejętności w zakresie:

 • organizacji stanowiska pracy do wykonania robót budowlanych, zgodnie z przepisami bhp i p.poż. ,
 • doboru materiałów do wykonania prac budowlanych,
 • posługiwania się narzędziami budowlanymi i sprzętem pomocniczym,
 • składowania i transportowania materiałów budowlanych,
 • produkcji i pędzenia roślin szklarniowych,
 • sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów,
 • wykonywania nasadzeń w systemach osiedlowych i ogrodach przydomowych,
 • projektowania założeń ogrodowych małej architektury,
 • montowania systemów suchej zabudowy,
 • wykonywania robót malarskich,
 • wykonywania robót tapeciarskich,
 • wykonywania robót posadzkarskich,
 • wykonywania robót okładzinowych,
 • wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich,
 • wykonywania robót murarsko – tynkarskich ,
 • montaż konstrukcji budowlanych,
 • wykonania robót konserwacyjnych, remontowych i naprawczych w obiektach budowlanych,
 • organizacji i kontrolowania robót budowlanych ,
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowania dokumentacji przetargowej,
 • zamawiania i rozliczania materiałów stosowanych w budownictwie,
 • posługiwanie się dokumentacją budowlaną.

Pracownie wyposażone są w :

 • stanowiska robocze do wykonania robót murarskich, tynkarskich, malarskich, tapeciarskich, okładzinowo-podłogowych , betoniarskich i zbrojarskich oraz spawalniczych ,
 • zestaw narzędzi i sprzętu oraz materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie,
 • rusztowania robocze,
 • stanowiska komputerowe z oprogramowaniem w programy potrzebne do zrealizowania podstawy programowej,

Zajęcia praktyczne odbywają się w następujących gospodarstwach:

 • Szkółka drzew i krzewów ozdobnych Sławek Bednarczyk
  42-200 Częstochowa
  ul. Ludowa 128
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Edyta i Dariusz Swędrak
  42-200 Częstochowa
  ul. Ludowa 164
 • Zakład Ogrodniczy ,,FLEUR ” Maria i Henryk Okwiet
  42-200 Częstochowa
  ul. Dobrzyńska 81
 • Gospodarstwo Szkółkarskie Stanisław Dawid
  42-244 Jaskrów k/ Częstochowy
  ul. Willowa 9
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Justyna Lechowska
  42-200 Częstochowa
  ul. Ludowa 192

ABSOLWENT zdobywa uprawnienia w zakresie projektowania ogrodów przydomowych, nabywa umiejętności w prowadzeniu nasadzeń i zakładania ogrodów przydomowych, rabat, zakładania i pielęgnacji trawników itp.

WYCIECZKI:

 • PERI,
 • WINENBERG,

SZKOLENIA:

 • URSA ,
 • RIGIPS,
 • METROPOLIS ,
 • FAKRO,

KWAKIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy.
 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich.
 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko -okładzinowych.
 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.
 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sa­nitarnych.
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniar­skich.
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
B.21. Montaż urządzeń i syste­mów energetyki odnawialnej.
B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz insta­lacji sanitarnych.
B.30. Sporządzanie kosztory­sów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargo­wej.
B.33. Organizacja i kontrolowa­nie robót budowlanych.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe odbywają się w każdą sobotę od godziny 8.00 do 13.00.

Zajęcia te umożliwiają nadrobienie zaległości spowodowanych nieobecnością usprawiedliwioną (na przykład przez chorobę) oraz dla uczniów, którzy zmienili szkołę lub kierunek kształcenia. Na zajęciach mogą uczestniczyć również uczniowie, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę praktyczną w branży budowlanej lub zainteresowania architekturą, urbanistyką i nowoczesną technologią budowlaną.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU