Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Branża fryzjerska

Branża fryzjerska

BRANŻA FRYZJERSKA

1. Charakterystyka stanowisk techniczno – dydaktycznych działu fryzjerskiego

Warunki realizacji treści kształcenia w zawodzie fryzjer oraz technika usług fryzjerskich odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych takich jak:

a) pracownia fryzjerska połączona z pracownią rysunku technicznego wyposażona w:

- stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla czterech uczniów); tablice; proporcje głowy; dziecka, kobiety, mężczyzny; elementy i fragmenty fryzury; formy zarostu męskiego; rysunkowe symbole technik formowania elementów fryzury; symbole pomocnicze technik ścinania i formowania elementów fryzury; modele głów dzieci, kobiet i mężczyzn; żurnale fryzur;  zestawy barw

- stanowiska fryzjerskie tzw. konsole w trzech salach (6 + 4 + 3 (jedno stanowisko na dwóch uczniów))

- stanowisko do mycia i farbowania włosów wyposażone w umywalkę z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą w trzech salach (2 + 1+ 1)

oraz rzutnik z komputerem; instalację wodociągową; instalację kanalizacyjną; preparaty kosmetyczne; zestawy narzędzi fryzjerskich; aparaty fryzjerskie; bieliznę i odzież ochronną; bieliznę i sprzęt jednorazowego użytku; szafki do przechowywania czystej bielizny; szafki do przechowywania brudnej bielizny; pojemnik na brudną bieliznę; środki oraz urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi; apteczkę; zaplecze magazynowo-socjalne.

b) pracownia komputerowa;

- stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); oprogramowanie użytkowe; program dotyczący doboru fryzury do kształtu twarzy; Internet.

Do wykonywania zabiegów używa się wyłącznie technicznie sprawnych narzędzi i urządzeń oraz preparatów o aktualnym terminie ważności i zaleconym stężeniu. Narzędzia lub ich części, których stosowanie nie powoduje naruszenia ciągłości tkanek, po każdym użyciu dokładnie czyści się, myje i dezynfekuje. Natomiast narzędzia, których stosowanie powoduje naruszenie ciągłości tkanek, po każdym użyciu poddaje się dezynfekcji, a następnie myje i sterylizuje. Narzędzia wielorazowego użytku poddaje się sterylizacji lub dezynfekuje przy użyciu środków do dezynfekcji. W przypadku narzędzi wykonanych z materiałów, uniemożliwiających poddanie ich sterylizacji należy dokonać dezynfekcji.

2. Strategie i metody kształcenia (uczenie się poprzez wykonywanie zadań – projektów, kierowanie przez nauczyciela samodzielnym uczeniem się i in.)

Podstawowym zadaniem nauczyciela zajęć praktycznych jest przygotowanie ucznia do pracy na konkretnym stanowisku, w tym wypadku w salonie fryzjerskim. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się. Wykonywanie zadań zawodowych. Mobilizowanie uczniów do samokształcenia. Ocenianie umiejętności praktycznych uczniów.

Podczas prowadzenia zajęć praktycznych ważne jest urozmaicenie zajęć z wykorzystywaniem różnych form aktywizujących.

Aby zajęcia praktyczne były prowadzone w sposób interesujący, wykorzystuje się wszystkie formy pracy dydaktycznej, począwszy od pracy zespołowej do pracy indywidualnej oraz od lekcji podającej – wykładu do aktywizujących metod kształcenia.

Wykorzystanie wykładu do przekazania wybranych treści programowych umożliwia uczniom uzyskanie czystej wiedzy i zapisanie jej w formie notatek.

Organizacja stanowiska jest omawiana i prezentowana przy każdym zadaniu praktycznym. Zapewniamy uczniom możliwość wielokrotnego powtarzania ćwiczeń w szczególności tych, z którymi mają największe trudności.

W procesie kształcenia praktycznego ważne jest również kształtowanie nawyków dotyczących postępowania z narzędziami i aparaturą fryzjerską oraz wskazywanie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad BHP i PPoż.

Dominującymi formami pracy podczas zajęć praktycznych są metody, które pozwalają na wykorzystanie indywidualnego potencjału uczniów. Do tych metod należą między innymi: - wykład; praca; z podręcznikiem; prezentacja multimedialna; praca z materiałem ilustracyjnym; ćwiczenia praktyczne; indywidualne; grupowe; pokaz z instruktażem wstępnym, bieżącym, końcowym; burza mózgów; rozmowa kierowana; pokaz z objaśnieniem.

3. Inne informacje, np. współdziałanie z pracodawcami, konkursy umiejętnościowe, innowacje programowe – organizacyjne – metodyczne.

3.1 Usługi fryzjerskie dla zewnętrznych placówek.

Ideą przedsięwzięcia jest dawanie bezpłatnej usługi fryzjerskiej co dla seniorów jest sprawą bardzo ważną w czasach liczenia każdego grosza oraz dla uczniów nauka przez pracę w sytuacjach problemowych.

Z klasami starszymi jak II, III oraz IV mamy cykliczne wyjścia do różnych placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jak:

 - Mops dla seniorów i dzieci z świetlicy środowiskowej; - Zakład opiekuńczo – leczniczy dla kobiet; - Hospicjum; - Amazonki Częstochowskie

Wyjścia uczniów z wraz z opiekunem – nauczycielem zorganizowane są przede wszystkim w celu nauki strzyżenia i modelowania bezpośrednio na podopiecznym danego ośrodka oraz kształtowanie właściwych nawyków i postawy. Uczniowie mają kontakt z różnym klientem: młodym i dorosłym, chorym i zdrowym, pełnosprawnym i dysfunkcją ruchową. Podczas realizacji zadań ważne jest zwrócenie uwagi na życzliwość, otwartość, odpowiedzialność oraz przestrzeganie zasad kultury osobistej.

3.2 Usługi płatne

Wykonujemy usługi płatne dla klientów, których istotnym znaczeniem jest doskonalenie umiejętności komunikacji międzyludzkiej, niezbędnej w kontaktach z klientami oraz kształtowanie odpowiedzialności i samodzielności. Ważne jest również kształtowanie prawidłowych nawyków postępowania z preparatami oraz aparaturą fryzjerską.

Przeprowadzanie rozmowy konsultacyjnej z klientem: diagnozowanie stanu włosów, doradztwo w zakresie doboru środków fryzjerskich i kosmetyków do potrzeb włosów, udzielanie wskazówek dotyczących samodzielnej pielęgnacji włosów, dobór kształtu i kolorystyki fryzury.

Szacowanie zużycia materiałowego i ceny wykonania usługi.

3.3 Konkursy międzyszkolne

Coroczny konkurs międzyszkolny dla wszystkich klas z różnicowaną tematyką co roku. Celem konkursu jest przygotowanie uczniów do tematu np. z danej epoki historycznej, opracowanie projektu plastycznego i wykonanie w drugim etapie na modelce.

3.4 Targi fryzjerskie – parada najlepszych szkół fryzjerskich

Coroczny udział w paradzie najlepszych szkół fryzjerskich na Festiwalu Fryzjerskim w Sosnowcu.

Parada polega na przygotowaniu przedstawienia przez uczniów z prezentacją umiejętności fryzjerskich uczniów na modelkach. Podczas zwiedzania stanowisk fryzjerskich na targach umożliwia uczniom podnoszenie wiedzy dotyczącej nowatorskich rozwiązań fryzjerskich, nowoczesnych upięć, koloryzacji i wyposażenia salonów fryzjerskich.

3.5 Szkolenia fryzjerskie

Udział uczniów w różnych szkoleniach fryzjerskich polecanych na rynku lokalnym. Zdobywanie wiedzy teoretycznej z zakresu strzyżenia, koloryzacji i upięć okolicznościowych włosów. W ramach współpracy z przedstawicielami handlowymi hurtowni fryzjerskich, uczennice nasze są modelkami podczas prezentacji szkoleń.

 

Opracowała:
Ewa pasieka Pryt

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU