Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Poradnictwo Zawodowe - Oferta

Poradnictwo Zawodowe - Oferta

Oferta Poradnictwa Zawodowego

I. Udostępnianie informacji o:
-rynku pracy - trendach rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnieniu,
-sieci szkół: ponadpodstawowych, policealnych oraz wyższych w regionie i w kraju,
-zasadach naboru do szkół ponadpodstawowych, policealnych, kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz szkół wyższych,
-programach edukacyjnych w Unii Europejskiej.

II. Orientacja szkolna i zawodowa:
-poznawanie różnorodnych zawodów,
-poznawanie swoich predyspozycji i uzdolnień pod kątem wyboru zawodu,
-poznawanie różnorodnych ścieżek edukacyjnych prowadzących do zdobycia zawodu,
-poznawanie sytuacji na rynku pracy.

III. Aktywne zachowania na rynku pracy:
- autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna,
- przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych,
- sposoby poszukiwania pracy.

IV. Zachowania przedsiębiorcze młodzieży na rynku pracy

- rozpoznawanie i kształtowanie zachowań przedsiębiorczych,
- działalność gospodarcza czyli własny biznes krok po kroku.

  V. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół:
  -udostępnianie informacji o potrzebach lokalnego i krajowego rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
  -udostępnianie informacji o możliwościach dalszego kształcenia, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji oraz możliwościach przekwalifikowania się.

  VI. Rynek pracy dla absolwentów szkół:

  -udzielanie informacji o rynku pracy w kraju oraz UE,
  -możliwościach pracy, ścieżkach edukacyjnych i możliwościach uzyskania kwalifikacji w UE.

  VII. Wspomaganie kariery szkolnej i planowania kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia poprzez:
  -ocenę możliwości edukacyjnych uczniów w kontekście planowania i kształcenia kariery zawodowej,
  -rozpoznawanie stylu uczenia się ucznia w kontekście planowania kariery szkolnej i zawodowej,
  -doskonalenie metod i technik efektywnego uczenia się,
  -rozwijanie umiejętności myślenia twórczego,
  -radzenie sobie ucznia ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym,

   

  Konsultacje indywidualne:

  Jedną z podstawowych metod pracy doradcy zawodowego jest rozmowa doradcza, która pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji o sytuacji klienta, przebiegu jego drogi edukacyjnej i zawodowej, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu. Rozmowa stanowi punkt wyjścia do wspólnego określenia planu dalszego działania.
  Celem porady indywidualnej jest udzielenie pomocy i wsparcia osobie, która stoi przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej.

  Podczas rozmowy indywidualnej można:

  • określić osobiste preferencje i predyspozycje zawodowe za pomocą testów i kwestionariuszy;

  • odkryć własne talenty, możliwości i cechy osobowości;

  • opracować indywidualny plan rozwoju zawodowego;

  • sporządzić dokumenty aplikacyjne;

  • przygotować się do rozmowy z pracodawcą.

  Doradca zawodowy - Jolanta Caban

  Konsultacje indywidualne w każdą środę od godziny 12.00 do 16.00

  zapraszam zainteresowanych na spotkania doradcze po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania
  e-mail:jolcaban@interia.pl

   

   

   

   

   

  Współpracujemy

  Skontaktuj się z nami

  Dyrekcja Centrum

  42-200 Częstochowa
  ul. Przechodnia 11/15
  tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
  fax: +48 34 324 17 06
  email: sekretariat@ckziu.eu
  elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU